Zum Inhalt

Podmienky používania

Podmienky používania webovej stránky a databázy na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk

 • I. Všeobecné ustanovenia
 • II. Služby poskytované dobrovoľníkovi
 • III. Služby poskytované organizácii
 • IV. Ochrana osobných údajov
 • V. Zodpovednosť za škodu
 • VI. Spoločné a záverečné ustanovenia
 • VII. Súbory Cookie

I. Všeobecné ustanovenia

1. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, so sídlom Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 422 57 221 (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.tyzdendobrovolnictva.sk, na ktorej je prístupná Databáza dobrovoľníckych ponúk počas Týždňa dobrovoľníctva (ďalej len „Databáza") a poskytovateľom služieb v Databáze.

2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky používania Databázy (ďalej len „PPD"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a dobrovoľníkov a organizácií registrovaných v databáze pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. Súhlas s PPD je podmienkou registrácie a/ alebo využívania služieb Prevádzkovateľa.

3. Registrácia a/ alebo využívanie služieb s ňou spojených je zdarma.

4. Pojmy pre účely PPD sa interpretujú týmto spôsobom: Organizácia pracujúca s dobrovoľníkmi (ďalej len Organizácia) je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať Databázu predovšetkým za účelom nájsť vhodného dobrovoľníka. Dobrovoľník je fyzickou osobou alebo skupinou fyzických osôb, ktorá využíva Databázu v záujme nájsť si vhodnú dobrovoľnícku príležitosť. Dobrovoľnícka príležitosť (ďalej len Ponuka) je ponuka dobrovoľníckej aktivity zverejnená Organizáciou v Databáze za účelom vyhľadania vhodného dobrovoľníka. Databáza obsahuje informácie vytvorené a/alebo zverejnené Organizáciami.

Dobrovoľnícke centrá sú regionálne dobrovoľnícke centrá, ktoré majú prístup len do regionálnej databázy, konkrétne: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum. 

II. Služby poskytované dobrovoľníkovi

1. Databáza je pre dobrovoľníkov bezplatná a slúži na vyhľadávanie Ponúk prostredníctvom webovej stránky.

2. Ak sa chce Dobrovoľník do Týždňa dobrovoľníctva zapojiť, je povinný sa na Ponuku v Databáze prihlásiť uvedením funkčného prihlasovaciu e-mailu. Svoje prihlásenie môže kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi, v ktorej vyjadrí svoju vôlu zrušiť svoje prihlásenie.

3. Dobrovoľník je oprávnený reagovať na dobrovoľnícku ponuku zverejnenú v Databáze. 

III. Služby poskytované organizácii

1. Pre využívanie služieb poskytovaných Organizácii sa vyžaduje jej registrácia v Databáze. Organizácia sa registruje uvedením funkčného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením vôle zrušiť svoju registráciu.

2. Medzi Služby poskytované Organizácii patrí najmä možnosť prostredníctvom Databázy: a. Uložiť si svoj Profil, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na webovej stránke Prevádzkovateľa. b. Zverejniť ponuku. 

3. Zverejnenie Ponuky. Organizácia je po ukončení úspešnej registrácie oprávnená zverejniť informácie o svojej organizácii a Ponuku v Databáze. Ponuka sa zverejňuje podľa týchto pravidiel:

 • A. Organizácia sama zverejní Ponuku a určí jej obsah, pričom Ponuka musí obsahovať minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
 • B. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Ponuku tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na webovej stránke. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať alebo vymazať z Databázy profily Organizácií, ktoré obsahujú nedostatočné informácie pre vyhľadávanie, alebo také, ktoré podľa názoru Prevádzkovateľa obsahujú irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním dobrovoľníckej ponuky (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy atď.). O tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Organizáciu, ktorej sa predmetný profil týka.
 • C. Doba zverejnenia Ponuky je od 2. mája do 26. mája. Po uplynutí tohto obdobia bude Ponuka automaticky stiahnutá. 
 • D. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť, nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Ponuku/Organizáciu: a. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi, b. V ktorej Organizácia podmieňuje Ponuky platbou manipulačného alebo iného poplatku, c. Prezentujúcu viaceré Ponuky v rámci jedného formulára pre Ponuku (t. j. v rámci jednej Ponuky); uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na prezentáciu viacerých Ponúk z jednej dobrovoľníckej oblasti, d. Ktorá je neúplná alebo zavádzajúca alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na webovej stránke, e. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Organizácie, alebo tretej osoby, f. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby, g. Erotického charakteru, resp. takú, ktorá vzbudzuje podozrenie, že môže ísť o tento typ práce, h. Tú istú duplicitne zverejnenú Organizáciou na webovej stránke, i. Ktorá obsahuje Ponuku prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového oslovovania.

IV. Ochrana Osobných údajov

V súvislosti s nadobudnutím platnosti nového zákona o ochrane osobných údajov Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať  predovšetkým na základe súhlasu, ktorý nám udelíte/alebo ste udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním nájdete nižšie.

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade:

 • Že ste sa stali našim členom alebo máte záujem sa ním stať
 • Že ste sa stali našim dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou alebo máte záujem sa ním/ňou stať
 • V prípade, že sa chcete zaregistrovať/ alebo ste sa zaregistrovali na odoberanie noviniek od nás
 • V prípade, že ste sa zúčastnili niektorého z našich školení, tréningov, workshopov, besied, konferencií alebo máte záujem zúčastniť sa
 • V prípade, že ste sa zapojili a/alebo sa plánujete zapojiť do jedného z našich projektov
 • V prípade, že ste sa na nás obrátili so žiadosťou o informáciu
 • Ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností

Vaše osobné údaje sme v každom prípade získali výlučne a priamo od Vás, a to cez našu webovú stránku a e-mailovú adresu, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri Vašom osobnom vyplnení našich dotazníkov a formulárov, pri našej vzájomnej komunikácii alebo pri inej príležitosti.

Prevádzkovateľ Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spracúva a získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, v prípade fyzickej osoby to môže byť: Meno a priezvisko, Dátum narodenia, Vek, E-mail, Telefón, Bydlisko, Dosiahnuté vzdelanie, Pracovná pozícia, Krátka charakteristika, Fotografia/video z nami realizovaných aktivít 

V prípade Organizácie spracúvame na vyššie spomenutý účel údaje ako napríklad: Názov organizácie, Sídlo organizácie, IČO, DIČ, Meno, priezvisko, email a telefón kontaktnej osoby, Charakteristika Organizácie, Webová stránka Organizácie, Logo/ Fotografia. Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

V prípade účasti na našich Projektoch to môžu byť niektoré alebo všetky vyššie uvedené údaje.

Prevádzkovateľ nepožaduje od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ Platforma dobrovoľníckych centier vaše osobné údaje spracúva za účelom:

 • zasielania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania emailov alebo newslettrov o našich aktivitách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • spravovania a organizovania našich vzťahov s podporovateľmi, členmi, dobrovoľníkmi alebo osobami, ktoré majú záujem o spoluprácu s nami;
 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát;
 • zodpovedania a vyhodnotenia dotazníkov spätnej väzby z našich aktivít, výskumov a prieskumov zameraných na predmet našej činnosti
 • účasti na našich Projektoch a zverejnenia výsledkov z týchto Projektov

Prevádzkovateľ Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vaše osobné údaje môže zverejniť aj na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Trvanie spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov- po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním. Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na PDCO, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Ako dotknutá osoba máte povinnosť uviesť úplné a pravdivé osobné údaje

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo zmena osobných údajov

Kedykoľvek si môžete vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracovávané prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ tieto údaje eviduje. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje.  V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-mail prevádzkovateľa platforma@dobrovolnickecentra.sk, poštou na adresu Prevádzkovateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa.

Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám Prevádzkovateľ v tejto súvislosti poskytne akékoľvek informácie, je za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnený požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Ďalšie potrebné informácie

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, budú zachovávať mlčanlivosť o nich a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

Bez poskytnutia výslovného súhlasu dotknutej osoby s týmito Podmienkami používania nie je oprávnený spracovať údaje dotknutej osoby.

V. Zodpovednosť za škodu

1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Ponuky zverejnenej v Databáze, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby v Databáze zodpovedá výlučne Organizácia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby v Databáze.

2. Organizácia je povinná chrániť údaje získané z Databázy alebo ich Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je tiež povinná zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Organizácia v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Organizácia berie na vedomie, že Databáza vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze Prevádzkovateľa.

3. Organizácia sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Organizácii za nájdenie vhodného dobrovoľníka na obsadenie Ponuky a jeho zotrvanie v dobrovoľníckom pomere.

5. Prevádzkovateľ negarantuje dobrovoľníkovi nájdenie vhodnej dobrovoľníckej pozície a ani trvanie dobrovoľníckeho pomeru.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Databázy, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

7. Dobrovoľníkovi/Organizácii nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol využívať počas prípadného pozastavenia prevádzky Databázy. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Organizácie v Databáze. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára - Profilu. Úspešným ukončením registrácie si Organizácia vytvorí vlastné on-line konto (Profil), ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom (e-mailom) a heslom. Organizácia je povinný/á chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom. 

2. Služby Prevádzkovateľa sa uskutočňujú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Organizácie.

3. Organizácia zadaním údajov do Databázy Prevádzkovateľa vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov (alebo v prípade Organizácie i osobných údajov svojich zamestnancov v Ponuke), ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Organizácia u Prevádzkovateľa objednala.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie PPD, pričom o zmenách bezodkladne informuje Dobrovoľníkov/ Organizácie formou e-mailu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových PPD strácajú platnosť pôvodné PPD.

5. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo PPD sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

6. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred PPD. Pôsobnosť PPD alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

VII. Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

1. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

2. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok, čo považujeme za náš oprávnený záujem. Cookies, ktoré používame v žiadnom prípade neumožňujú priamu identifikáciu užívateľa stránky.

3. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie na našej stránke nebudú fungovať.

4. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Tieto PPD nadobúdajú platnosť dňa 11.5.2020, doplnené 1.4.2024.

Kontakt: platforma@dobrovolnickecentra.sk

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií

Zur Hauptnavigation